Interpellation om Folkets Hus i Lindsdal

Idag har ställt en interpellation till Kultur- o Fritidsnämndens ordförande Marianne Dahlberg angående bidragen till Folkets Hus i Lindsdal. Den kommer förhoppningsvis besvaras under kommunfullmäktige den 31 maj. Efter att den besvarats och vi debatterat den kommer jag återkomma med mina reflektioner och synpunkter på svaret från Marianne Dahlberg och Socialdemokraterna.

Du kan läsa min interpellation här nedan.

Vid min granskning av bidragen till studieförbunden så passade jag på att även göra några granskningar av andra bidrag. Jag uppmärksammade att Folkets Hus i Lindsdal erhållit drygt 1,2 miljoner kronor i bidrag under 2020.

När jag granskade utbetalningarna noterade jag en i mina ögon märklig hantering av bidragsansökningarna. I en ansökan från Folkets Hus i Lindsdal ansöker man om bidrag för att byta ut möbler i lokalen. En kostnad på ca 280 000 kronor enligt ansökan.

Kultur- o Fritidsförvaltning beviljar bidraget enligt regelverket med 75 procent av kostnaden, således ett bidrag på 210 000 kronor. Man uppger även att resterande 25 procent söks i bidrag från Boverket.

Men ansökan bygger inte på någon riktig offert från möbelföretaget, utan endast en sammanställning på företagets listpris per enhet. Vid en så stor köpesumma lämnar givetvis möbelföretaget också en rabatt. Dessutom hittar Folkets Hus i Lindsdal på en egen formulering i ansökan enligt ”priset uppskattat om en eventuell ökning på ca 5 procent”. Det är underlaget för bidragsansökan.

I den senare fakturan från företaget har Folkets Hus i Lindsdal erhållit en rabatt på 18 procent på listpriserna. Den korrekta ansökan med en given offert från företaget utan den påhittade prishöjningen hade landat på ca 220 000 kronor istället och givet ett bidrag på 165 000 kronor från Kalmar kommun.

Det vill säga 45 000 kronor mindre än det beviljade bidraget!

När sedan Folkets Hus i Lindsdal redovisar inköpen visar det sig att man då köpt in andra saker i sin redovisning, som inte angetts i ansökan för att komma upp i den ansökta summan på grund av den 18 procentiga rabatten. Folkets Hus i Lindsdal anger inte heller om de fått något bidrag från Boverket. Något som det ställs krav på i det kommunala regelverket.

Därför vill jag ställa några frågor till Marianne Dalhberg.

  • När det gäller så stora belopp borde inte kraven i bidragsansökningarna vara betydligt högre och att det krävs en aktuell offert?
  • Anser du att denna bidragsansökan och redovisning av kostnaderna hanterats på ett korrekt sätt?

Thoralf Alfsson

Framtid Kalmar