Svar på min fråga om befolkningsutveckling i ny översiktsplan

Till kommunfullmäktige den 31 maj hade jag ställt en fråga om den bedömda befolkningsutvecklingen i den nya Översiktsplanen som nyligen gått ut på samråd. Se min fråga på länken.

Precis som jag förväntade mig så tog inte Peter Akinder upp hur massinvandringen påverkat befolkningsökningen i Kalmar under 2000-talet. Enligt statistik från SCB så ser det senaste decenniet ut enligt denna sammanställning.

Det innebär att nästan 60 procent (5 758 personer) av den totala befolkningsökningen på 9 680 personer sedan 2004 består av utrikes födda personer. Lägger man sedan även till de som är inrikes födda men av två utrikes födda föräldrar så tillkommer nästan ytterligare 16 procent (1 529 personer). Det innebär att drygt 75 procent av befolkningsökningen har utländsk bakgrund sedan 2004.

Nu är ju trots allt de flesta partier i riksdagen överens om att invandringen har varit alldeles för stor de senaste decennierna och att integrationen fullständigt har misslyckats, vilket vi nu ser konsekvenserna av i brottslighet, skjutningar och socioekonomiska problemområden. Därmed kommer sannolikt massinvandringen minska till Sverige.

Trots detta så räknar Kalmar kommun med att befolkningsökningen skall fortsätta på samma nivå. Med stor invandring av utrikes födda. Man följer heller inte den befolkningsframskrivning som SCB gör vilket jag beskriver i min fråga.

Under debatten i kommunfullmäktige blev jag givetvis anklagad av Peter Akinder för att jag pratade migration men det är den vanliga taktiken från de styrande Socialdemokraterna med stödpartierna Vänsterpartiet och Centerpartiet.

Här finns en länk till debatten i kf.

Här nedan finns också hela det skriftliga svaret från Peter Akinder.

Thoralf Alfsson (-) frågar vem som tagit fram befolkningssiffrorna i översiktsplanens samrådsförslag och på vilka grunder som ansvariga har räknat med en högre befolkningsökning än Statistiska Centralbyrån.

Befolkningsprognosen enligt SCB från juni 2020 visade en ökning motsvarande cirka 800 invånare/år fram till 2035, vilket innebär omkring 82 000 invånare till år 2035. Översiktsplanen följer denna prognos.

När det gäller det långsiktiga tidsperspektivet fram till 2050 är osäkerheten betydligt större.

För att kunna planera för det framtida behovet av bostäder, arbetsplatser, trafikinfrastruktur och annan samhällsviktig service gjordes en samlad bedömning om en befolkningsökning på en procent per år. År 2050 ger det en folkmängd på 95 000. Bedömningen har under framtagandet av samrådsförslaget redovisats i den politiska styrgruppen. Samrådsförslaget, i vilken denna prognos finns, har beslutats av en enig samhällsbyggnadsnämnd. Underlag för politiska ställningstaganden har arbetats fram av kommunens tjänstepersoner.

Låt mig påminna om att vid årsskiftet 2020/2021 var befolkningen i Kalmar 70 329 personer. I dag är den uppe i 70 654 invånare. Sedan den tidigare översiktsplanen antogs 2013 har befolkningsökningen varit 6 442 personer. Det motsvarar 920 personer/år. Under perioden 2014-2020 har kommunen ökat med mer än en procent per år.

Inför arbetet med den tidigare översiktsplanen togs en befolkningsprognos fram i början av 2012. Enligt den skulle folkmängden i kommunen öka med lite över 300 personer/år i snitt fram till 2021 (så långt prognosen sträckte sig). Tittar man på snittet 2007-2011 (fem år tillbaka i tiden från det prognosen gjordes) eller tio år tillbaka i tiden så låg snittet på strax över 300 personer per år.

Den faktiska befolkningstillväxten blev alltså avsevärt högre än prognosen, vilket medförde att kommunen växte ur översiktsplanen i förtid.

Vilken slutlig bedömning av befolkningens storlek i Kalmar kommun år 2050 som kommunfullmäktige gör hösten år 2022, när översiktsplanen slutligen beslutas, återstår att se. Översiktsplanen ska också aktualitetsprövas varje mandatperiod, vilket innebär att om utvecklingen avviker från det som finns i planen finns det möjlighet att senare göra nya bedömningar och ändra i innehållet.

Har frågeställaren synpunkter på det nu liggande förslaget är han, liksom alla andra, varmt välkommen att föra fram dessa under den pågående samrådsprocessen.

Peter Akinder (S)

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande