Svar på min interpellation om bidrag till Folkets Hus i Lindsdal

Till kommunfullmäktige den 31 maj hade jag ställt en interpellation angående de stora bidragen som betalats ut under 2020 till Folkets Hus i Lindsdal, ca 1,2 miljoner kronor totalt. Enligt min mening så föreligger det fusk i minst en av bidragsansökningarna men det tillåter Kultur- o Fritidsförvaltningen. Beror det på att en hel rad socialdemokratiska politiker sitter i styrelsen för Folkets Hus i Lindsdal. Det var utgångspunkten till varför jag skrev interpellationen. Läs min interpellation på länken.

Uppenbarligen var min interpellation väldigt känslig för Socialdemokraterna och Kultur- o Fritidsnämndens ordförande Marianne Dalberg. Hennes svar var hela 33 sidor långt med alla handlingar bifogade i ärendet.

Genom att inte bifoga en riktig offert från möbelföretaget så kunde Folkets Hus i Lindsdal kvittera ut ca 45 000 kronor mer i bidrag än de var berättigade till. Genom att undanhålla en 18-procentig rabatt på möblerna och en eget påhittat eventuell prishöjning på 5 procent. Med en riktig offert från möbelföretaget hade denna bluff inte varit möjlig.

I min interpellation hade jag ställt två frågor.

”När det gäller så stora belopp borde inte kraven i bidragsansökningarna vara betydligt högre och att det krävs en aktuell offert?”

Svaret från Marianne Dahlberg är minst sagt beklämmande men on måste ju försvara hanteringen inom förvaltningen.

”Nej, jag tror inte att olika ansökningskrav beroende på belopp skulle vara rimligt och just i detta fall bedömdes uppgiften från webbshopen utgöra tillräckligt underlag för att göra bedömningen.”

I mina ögon är svaret ytterst anmärkningsvärt. I det skriftliga svaret skriver Marianne Dahlberg ”att föreningen fick 18% rabatt vid köpet är inte relevant för bedömningen i detta fallet”. Ett häpnadsväckande svar!

Marianne Dahlberg tycker med andra ord att det är ok att fuska med beloppen i ansökningshandlingarna. Jag hoppas verkligen att kommunens revisorer tar en titt på detta under året och ser om det är vanligt förekommande eller om det bara gäller föreningar som styrs av socialdemokrater.

Min andra fråga i interpellationen var följande.

”Anser du att denna bidragsansökan och redovisning av kostnaderna hanterats på ett korrekt sätt?”

Marianne Dahlberg svarade kort med ett JA!

Det är minst sagt anmärkningsvärt att Folkets Hus i Lindsdal utnyttjat de extra 45 000 kronorna för att köpa in andra produkter än de som angivits i bidragsansökan och att dessa produkter godkänns som redovisning för att man handlat in det som anges i bidragsansökan och därmed att ingen justering görs av det godkända bidragsbeloppet.

Men som jag skrev tidigare så satt tre av ledamöterna i styrelsen för Folkets Hus i Lindsdal även i kommunfullmäktige den 31 maj.

Veronica Selén Ericsson, ordförande Folkets Hus Lindsdal

Mats Nyblom, styrelseledamot Folkets Hus i Lindsdal

Gunnar Nilsson, styrelseledamot Folkets Hus i Lindsdal

Jag anser att detta är ett litet exempel på den maktfullkomlighet som råder inom Socialdemokraterna i Kalmar. Det är vänskapskorruption och inget annat. Där de egna föreningarna och de egna intressena prioriteras.

Här finns en länk till debatten i kf

Här nedan finns också det skriftliga svaret från Marianne Dahlberg men utan alla 31 bilagor.

Svar på Thoralf Alfssons interpellation angående beräkning av bidrag.

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar är en av de viktigaste delarna i Kultur och Fritids bidragssystem. Tilläggas kan att det är FH och Bygdegårdar som kan söka om stolar och bord då detta är en förutsättning för deras verksamhet. ger föreningslivet möjligheter att göra större underhåll och investeringar som många, utan vårt stöd, inte skulle ha råd med.

Vi har också sänkt egenfinansieringsgraden från 50% till 25% då många föreningar visade sig inte hade de resurser som krävs.

2020 fanns 69 ansökningar varav 41 beviljades och 18 avslogs. Ansökningen ska göras senast 1:e september och vi tar beslut om ansökningarna i nämnden i december varje år. Slutsumman justeras oftast innan utbetalning, då ansökningarna är gjorda enligt offerter och uppskattningar. Den slutliga bidragsumman betalas ut efter genomförd åtgärd och uppvisande av kvitton. Ofta har förvaltningens tjänstepersoner haft många samtal med föreningen, både innan ansökningen görs, under tiden och efteråt. En del ansökningar justeras flera gånger.

Eftersom handläggningstiden ofta är väldigt lång från ansökan 1/6-31/8 till att beslut fattas i december händer det att föreningar letar efter bättre offerter för att få ner kostnaderna, alternativt få t.ex. fler bord och stolar till samma kostnad som den ursprungliga offerten.

Detta är något förvaltningen uppmuntrar föreningarna till. Senaste exemplet är Kalmar Tennisklubb som ansökte om medel till hiss och beviljades 300 000 kronor utifrån då gällande offert. Efter kommunikation med föreningen och att vi bett dem kontakta Lindsdals FH som hade hittat ett väldigt mycket lägre hisspris kunde Tennisklubben sänka sitt investeringsstöd från beviljade 300 000 kronor till 174 104 kronor vilket blir en besparing för kommunen och Tennisklubben

Ansökningar runt 100000 och mer är, som ni kan se i det bilagda ärendet från 2020, inte alls ovanliga. Tilläggas kan att det är enbart föreningskategorin FH och Bygdegårdar som kan söka om medel till stolar och bord då detta är en förutsättning för deras verksamhet. Min uppfattning är att de krav vi ställer på föreningslivet när det gäller ansökningar och redovisningar är rimliga och ändamålsenliga. Som sagt förs många dialoger och en viktig uppgift är att behandla föreningarna likvärdigt, vilket görs. Dock behöver några föreningar mer hjälp med sina ansökningar och andra mindre. En ”granskning” som inte alls beaktar hur förvaltningen arbetar med hela föreningslivet och alla investeringsansökningar, utan några jämförelser, går inte att dra några särskilda slutsatser kring. Men jag lämnar ändå kort historik från förvaltningen angående Lindsdals Folkets Hus ansökan gällande nya stolar. Deras ansökan finns också bifogad till detta svar.

Föreningen (LFH) ansöker om bidrag till tydligt definierade inventarier och bedömer

kostnaden till 280 000 kr med hjälp av ett webbformulär hos Runelands. LFH lägger på en schablon om 5 % för prishöjningar och oförutsett. LFH ansöker om 75 % av 280 000 kr och hoppas på att Boverket också kan ge bidrag. Detta visar sig vara icke

bidragsberättigat varför man återtar denna Boverksansökan. Detta upplyser föreningen muntligt om vid redovisningen. Föreningen har därmed uppfyllt bidragsbestämmelsernas krav på att men undersöker möjligheterna till extern finansiering, (vilket för många av ansökningarna som behandlas inte är möjligt). Det finns alltså inget krav på externa medel för att få bidrag.

Redovisningen inkommer den 7 december 2020 (skyndsamt på förvaltningens begäran då man vill betala ut på rätt budgetår). Redovisningen saknade en faktura avseende bord och stolsvagnarna då den inte hade kommit till föreningen vid denna tidpunkt. Övriga två fakturor innehöll dock bord och stolar för det ansökta och beviljade bidraget, så redovisningen godkändes. Inget som inte var ansökt om har funnits i föreningens redovisning. I Bedömningen fann man att inget ovidkommande fanns med i redovisningen, bara stolar och bord. Det var fler stolar och bord inköpta än i det utdrag från Runelands webbshop som fanns med i ansökan, vagnarna var inte med i redovisningen då fakturan inte hade kommit till föreningen.

Förvaltningen brukar begära in offert, men i detta fallet fanns en uppgift från webb-shopen som utgångsvärde, och bidragssumman och ansökan bedömdes som rimlig. Totalt betalade föreningen 364 992 kr för alla stolar, bord och vagnar. De köpte alltså

betydligt mer än vad de sökte för. Bidraget begränsades dock till beviljat belopp. Att

föreningen fick 18% rabatt vid köpet är inte relevant för bedömningen i detta fallet.

Man fick några fler stolar och bord inom ramen för bidraget, inget som föreningen ska straffas för. Fler stolar för pengarna får nog anses vara en god sak. Svar på frågorna:

När det gäller så stora belopp borde inte kraven i bidragsansökningarna vara betydligt högre och att det krävs en aktuell offert?

-Nej, jag tror inte att olika ansökningskrav beroende på belopp skulle vara rimligt och just i detta fall bedömdes uppgiften från webbshopen utgöra tillräckligt underlag för att göra bedömningen.

Anser du att denna bidragsansökan och redovisning av kostnaderna hanterats på ett

korrekt sätt?

-Ja.

Maia Dahlberg, ordförande Kultur och Fritidsnämnden