Interpellation angående SCB:s nya befolkningsprognos och Håkan Brynielsson

Efter att jag fått helt nya uppgifter angående förslaget till nya översiktsplan så skrev jag en ny interpellation riktad till Peter Akinder (S).

För det första har det framkommit att man tagit in en konsult för att jobba med översiktsplanen men sedan kom även SCB med en uppdaterad befolkningsframskrivning den 3 juni. Bara några dagar efter att jag hade en interpellation vid kf den 31 maj i detta ämne. Den nya prognosen från SCB underströk det jag tog upp vid förra kf.

Konsulten Brynielsson

Samhällsbyggnadsförvaltningens chef Johan Wendell och Peter Akinder hade nämligen beslutat ta in kompisen Håkan Brynielsson som konsult med följande motivering av konsultens arbetsuppgifter i ett mejl till mig.

”Att föra en kontinuerlig dialog med och finnas tillgänglig för information och diskussion för samtliga partier” och att ” förankra förslaget till översiktsplan brett med politiken”.

Jag tolkade det som ett underkännande av den egna personalen på förvaltningen som uppenbarligen inte klarade av denna uppgift eller inte ville prata med samtliga partiers politiker.

Sedan den 15 juli 2020 och fram till den 30 april 2021 har Håkan Brynielsson fakturerat närmare 600 000 kronor för sitt ”arbete”. Jag gissar att den summan kommer överstiga 1 miljon kronor innan årets slut. Sedan finns det ett förslag om att avsätta ytterligare 300 00 kronor för konsulten under 2022.

För cirka ett halvår sedan anställde Kalmar kommun även Håhan Brynielssons fru Charlotte Gustafsson Brynielsson som Chef Hållbarhet och strategi. Vilket sammanträffande att båda helt plötsligt fick sin inkomst från just Kalmar kommun.

Tidigare var det Regionförbundet som var den gemensamma födkroken för paret Brynielsson. Läs och lyssna på artikeln eller googla på mer. I mina ögon så handlar det om vänskapskorruption inom socialdemokraterna i Kalmar och Kalmar län. Det är så ruttet att man blir mållös!

https://sverigesradio.se/artikel/6090070

Det som är mest skrämmande är att lokalmedia tiger om dessa förhållanden.

Den andra anledningen till att jag lyfte samma fråga ännu en gång var SCB:s nya och uppdaterade befolkningsframskrivning där man de kommande 20 åren spår en nedgång med ca 80-90 procent för utrikes invandring till Kalmar kommun. SCB anger nu en befolkning 2035 i Kalmar kommun på drygt 75 000 invånare och för 2050 drygt 78 000 invånare, en rejäl skillnad mot det som anges i förslaget till ny översiktsplan, med de 82 000 invånare respektive 95 000 invånare.

Istället för 12 000 nya invånare till 2035 så skulle det enligt SCB endast bli ca 5 000 nya invånare och fram till 2050 är skillnaden ännu större. Enligt förslaget till översiktsplan som anger ca 25 000 nya invånare skulle det bara bli ca 8 000 nya invånare enligt SCB till 2050. En dramatisk skillnad på 17 000 invånare.

Skillnaden i befolkningsprognos framgår av följande diagram.

De nya siffrorna från SCB innebär att stora delar av förslaget till ny översiktsplan inte kommer att vara aktuellt när det gäller bostäder skolor och annan infrastruktur. Är det inte redan nu dags att börja revidera förslaget till översiktsplan.

Med anledning av detta vill jag ställa två frågor.

  • Klarar inte Kalmar kommuns egna tjänstepersoner av att informera, samtala och diskutera förslaget på ny översiktsplan med samtliga förtroendevalda politiker och partier? Utan man måste ta in en kostsam konsult för detta ändamål?
  • Hur tänker du hantera den nya och uppdaterade befolkningsframskrivningen från SCB?

Thoralf Alfsson

Framtid Kalmar

Här nedan kan du lyssna till vår debatt i kommunfullmäktige.

Här nedan finns det skriftliga svaret från Peter Akinder.

Thoralf Alfsson (-) ställer en rad frågor om arbetet med översiktsplanen liksom kring de bedömningar
görs i det förslag som nu finns ute på samråd.

Arbetet med översiktsplanen har på tjänstemannasidan letts av en arbetsgrupp på
samhällsbyggnadskontoret. Förslaget har förankrats hos en politisk styrgrupp – bestående av
gruppledarna i kommunfullmäktige samt presidiet i kommunstyrelsens planutskott – och har
därefter beslutats av en enig samhällsbyggnadsnämnd.

Håkan Brynielsson har sedan ett drygt år funnits med i arbetet som utomstående konsult. Med sin
långa och gedigna erfarenhet har han på ett utmärkt sätt kompletterat de andra som arbetat med
översiktsplanen. Bland mycket annat har han, liksom andra som arbetat med översiktsplanen, under processen
funnits tillgänglig för kommunfullmäktiges partier – något som också, har jag uppfattat det som,
mottagits på ett mycket positivt sätt. Enligt den information jag erhållit så har direktupphandlingen
av Brynielssons tjänster skötts och motiverats av upphandlingsenheten på ett korrekt sätt.

Det är riktigt att Statistiska Centralbyrån gör en mer försiktig bedömning av befolkningsutvecklingen
i Kalmar kommun än samrådsförslaget. I det fortsatta arbetet med översiktsplanen och den
kommande granskningsprocessen så kommer myndighetens bedömningar att värderas tillsammans
med allt annat som kommer fram i det pågående samrådet.

Peter Akinder (S)
Samhällsbyggnadsnämndens or
dförande