Min reservationstext mot beslutet att godkänna Foppahotellet

Idag har protokollet för kommunfullmäktige den 21 juni anslagits på kommunens anslagstavla. Därmed börjar tiden för överklagan av detaljplanen för Foppahotellet löpa. Nu kan alla som har lust möjligheten att överklaga beslutet fram till den 22 juli. Det är inte speciellt svårt att överklaga ett beslut.

Jag reserverade mig skriftligt mot beslutet. Min reservation finns i protokollet och den får gärna användas som text vid en överklagan. Här nedan kommer texten.

Reservationstext Detaljplan för del av Kvarnholmen 2:1

Redan i Länsstyrelsens yttrande från den 19 augusti 2016 klagade man över underlagen från Kalmar kommun. Länsstyrelsen krävde att en Miljökonsekvensbeskrivning skulle utföras för att man skulle kunna bedöma de direkt och indirekta effekterna som den planerade verksamheten skulle medföra. Länsstyrelsen kritiserade även de illustrationer som befanns vara ”få och små och visar inte tydligt hur denna byggnad kan upplevas i förhållande till den övriga stadens karaktär”. Länsstyrelsen tar redan då upp den samlade effekten av höga byggnader i området.

I Länsstyrelsen nya yttrande från den 15 juni 2020 påtalar återigen Länsstyrelsen de samlade effekterna av byggnationen.

”I tidigare yttrande har det även påtalats att de nu kvarvarande siktlinjerna i förhållande till den tänkta byggnationen blir ännu viktigare. Detta kan i framtiden förhindra ytterligare byggnation på grund av de kumulativa effekterna som kan uppstå.”

Nu har Kalmar kommun anlitat WSP för att utreda de kumulativa effekterna med anledning av att även LW-fastigheter planerar att bygga ett hotell för Petter Stordalen i samma område. Men den utredningen kommer inte att presenteras förrän i september 2021. Därför ansåg jag att detaljplanen för Ölandshamnen, del av Kvarnholmen 2:1 skulle återremitteras för att underlagen skulle kompletteras med även den utredningen. Utredningen skulle kunna innebära att endast ett av hotellen kan byggas och att man då måste välja mellan Foppahotellet och Stordalenhotellet. I det valet påverkar Stordalenhotellet riksintresset i mindre omfattning och är att föredra.

Jag reserverar mig också starkt emot att den MKB som är daterad 15juni 2017 inte bifogats till handlingarna i ärendet. MKB:n är tydligt i sin sammanfattning.

”Vid utveckling av platsen är det särskilt viktigt att hänsyn tas till att bibehålla öppna siktlinjer mellan slottets norra vall och Kvarn-holmen, samt mellan Kvarnholmens befästningsvallar och slottet.

En hög eller voluminös byggnad som istället ansluter till hamnbebyggelsens större volymer på Barlastholmen skulle också kraftigt minska de negativa konsekvenserna, och medföra att det öppna mellanrummet mellan hamnområdet och stadsbebyggelsens lägre skala upprätthålls[….]

Vid fortsatt utveckling av området vid Ölandskajen är det av vikt att behålla det öppna mellanrummet mellan befästningsstaden på Kvarnholmen och den nya bebyggelsen på Barlastholmen, och att värna de fria siktlinjerna mellan slottet och Kvarnholmen.”

Miljökonsekvensbeskrivningen slår med andra ord fast att en byggnation enligt det aktuella förslaget inte är möjligt om inte en påtaglig skada på riksintresset skall uppstå. I sitt yttrande från 2016 krävde Länsstyrelsen att en Miljökonsekvensbeskrivning genomfördes av Kalmar kommun men i sitt yttrande från 2020 tar man inte ens upp Miljökonsekvensbeskrivningens slutsatser från 2017. Det är ytterst anmärkningsvärt.

Det är därmed enligt mig helt ofattbart att Länsstyrelsen Kalmar län i sitt yttrande från 15 juni 2020 menar att det inte är en påtaglig skada på riksintresset.

Jag vill också påtala det jävsförhållande som funnits mellan Kalmar kommun och Länsstyrelsen Kalmar län under cirka 7 år mellan 2013 och 2020. Jag anser att det inte kan förbigås gällande detta ärende som pågått under dessa år. Det handlar om Kalmar kommuns kommunstyrelseordförande Johan Persson (S) och länsrådet Malin Almqvist som varit länsråd fram till 30 november 2020. Johan Persson och Malin Almqvist är gifta sedan 2016. Det är ett ”klockrent jävsförhållande enligt sakkunniga.

Juridikprofessorn Olle Lundin är en av Sveriges främsta experter på förvaltningsrätt. Han beskriver förhållandet mellan kommunens nummer ett och länsstyrelsens nummer två som ett ”klockrent jäv i en artikel i Barometern den 30 september 2020. Olle Lundin är inte nådig i sin kritik av detta jävsförhållande och menar att alla anställda på länsstyrelsen, förutom landshövdingen också är jäviga i alla ärenden som berör Kalmar kommun, på grund av deras ekonomberoende av Malin Almqvist.

Jag och Framtid Kalmar reserverar oss kraftfullt mot detta beslut i Kalmar kommunfullmäktige den 21 juni 2021.