Behöver Kalmar en klimatanpassningsplan?

Nedanstående text är i stort sett ett utdrag av mina anföranden under debatten om Kalmar kommuns klimatanpassningsplan. Sist i inlägget finns också en Youtube-länk till debatten.

Finns det behov av en klimatanpassningsplan i Kalmar?

Klimatet har alltid förändrats. Klimatet går i cykler och vi har haft förändringar tidigare under 1900-talet. Det varnades för en ny istid på 1970-talet efter att medeltemperaturen sjunkit under flera decennier.

Extremväder redan 1926 på Kvarnholmen i Kalmar eller bara ett ”vanligt” hundraårs regn.

För drygt ett år sedan beslutade Kalmar kommunfullmäktige att det råder klimatnödläge i Kalmar! Vissa ledamöter visste inte vad de beslutade om. Vissa vet nog fortfarande inte vad de beslutade om. I klimatanpassningsplanen så nämns inte att det råder klimatnödläge i Kalmar kommun med ett enda ord. I majoritetens budget så nämns inte heller klimatnödläget. Majoriteten tycks ha glömt bort detta beslut. Det viktiga var uppenbarligen lite rubriker i media när det begav sig…

Vilket skämt! Jag är glad och stolt över att jag var den enda som röstade nej till att det råder klimatnödläge i Kalmar kommun.

Vid senaste kommunstyrelsen sa Charlotte Gustafsson Brynielsson som är ansvarig chef för klimatanpassningsplanen följande.

”Att det är viktigt att veta mycket om vårt nuläge!”

Jag håller fullständigt med om detta. Att veta nuläget och dessutom veta hur utvecklingen varit under de senaste decennierna eller århundradet är väldigt viktigt. Det är till och med en förutsättning för att kunna fatta riktiga och adekvata beslut.

Det är ingen nationell klimatanpassningsplan som vi skall besluta om utan om en klimatanpassningsplan för Kalmar kommun. Då tolkar jag det som att Charlotte Gustafsson Brynielsson anser att det är viktigt att veta mycket om vårt nuläge även när det gäller kommunens klimatanpassningsplan.

Men det finns inget om nuläget i Kalmar kommun i klimatanpassningsplanen enligt min uppfattning. Jag anser att det fattas ett helt kapitel om nuläget och den utveckling som vi har haft. Hur har medeltemperaturen utvecklats, hur har nederbörden och grundvattennivåer utvecklats och hur har havsnivåerna i Kalmarsund utvecklats.

Det är ju grundläggande fakta för en klimatanpassningsplan. Alla dessa fakta finns tillgängliga hos SMHI och det är bara att redovisa dessa i klimatanpassningsplanen.

Jag har ställt frågor om detta till ansvariga för klimatanpassningsplanen. Men inte fått något svar annat än att man hänvisar mina frågor till SMHI och SGU. En av kommunens tjänsteperson påstod till och med att landhöjning var avtagande och att det får negativa konsekvenser. Fullständigt uppåt väggarna!

SMHI skriver på sin webbsida att hastigheten på landhöjning kommer vara i princip konstant under flera tusen år framåt.

Tjänstepersonen ifråga vägrade sedan att svara på mina frågor och skrev i ett mejl.

”Dina frågor anses nu vara besvarade från Kalmar kommuns håll.”

Det enda svar jag fick var en hänvisning till SMHI och SGU. Det tyder på okunskap, i värsta fall inkompetens eller klimatalarmism.

När det gäller medeltemperatur, nederbörd, grundvattennivåer eller havsnivåer så finns det inget oroande i utvecklingen. Det handlar om väder! Medeltemperaturen har stigit något, årsnederbörden har ökat något och havsnivån har sjunkit de senaste hundra åren.

Knappast något som kräver en klimatanpassningsplan!

Det man i klimatanpassningsplanen utgår ifrån är istället IPCC:s prognoser och klimatmodeller, som hittills visat sig stämma väldigt dåligt. Det som är allra mest problematiskt och missvisande är att man i klimatanpassningsplanen valt att utgå från IPCC:s värsta scenario som kallas RCP8.5

Inte bara det utan i man anger siffror som är inom den värsta och högsta percentilen enligt RCP8.5. Det innebär rent ”praktiskt och matematiskt”, att risken för att det scenariot skulle inträffa bara är någon promille.

Med andra ord helt obefintlig! Är det detta som skall styra kommunens klimatanpassningsplan?

För den som inte vet vad RCP8.5 förutsätter så är det följande enligt SMHI fram till år 2100.

  • koldioxidutsläppen är tre gånger högre än utsläppen idag,
  • metanutsläppen ökar kraftigt,
  • jordens befolkning ökar till 12 miljarder, idag ca 7,7 miljarder
  • begränsad teknikutveckling,
  • stort beroende av fossila bränslen,
  • ingen energieffektivisering
  • begränsad klimatpolitik fram till 2100.”

RCP 8.5 är redan idag ett scenario som aldrig kommer bli verklighet med tanke på vad som redan pågår inom klimatarbetet. Ändå används RCP8.5-scenario i Kalmar kommuns klimatanpassningsplan!

IPCC kom med en ny rapport AR6 i augusti och man släpper där i princip scenario RCP8.5

”Sannolikheten för högutsläppsscenarier som RCP8.5 eller SSP5-8.5 anses vara låg mot bakgrund av den senaste utvecklingen inom energisektorn” (Hausfather och Peters, 2020a, 2020b).”

Om man skall välja ett scenario som skulle kunna inträffa anser jag att klimatanpassningsplanen skall ha RCP4.5 som utgångspunkt. Kalmar kommun skall inte bedriva klimatalarmism!

IPCC olika scenarier i senaste rapporten ändrade man namnen RCP8.5 blev SSP5-8.5 och RCP4-5 blev SSP2-4.5

I klimatanpassningsplanen skriver man att avsnittet Klimateffekter baseras på fakta från FN:s klimatpanel IPCC, SMHI och Länsstyrelsen Kalmar län.

I detta avsnitt tas de olika scenarierna upp och jag vill verkligen påtala att detta inte är fakta utan prognoser från tvivelaktiga och osäkra klimatmodeller. Klimatmodeller som ständigt förändras och utvecklas. Det är absolut inga fakta!

Det som visas i en ruta i avsnitt 3.4.2 om stigande havsnivåer kallas för en faktaruta. Det är ingen faktaruta utan i huvudsak bara prognoser.

I texten i avsnitt 3.4.4.står följande.

”Mildare vintrar innebär att snö och snösmältning minskar eller uteblir vilket gör att nederbörden till stor del rinner direkt ut i Östersjön istället för att fylla på vattenmagasinen.”

Jag skulle snarare vilja påstå det motsatta om nederbörden under vintern faller ut som regn så innebär den att den inte sugs upp av växtligheten utan just fyller på vattenmagasinen och grundvattennivåerna. En häftig snösmältning kan dock leda till att mycket vatten rinner direkt ut i Östersjön.

Med tanke på det jag anfört så yrkar jag på en återremiss av klimatanpassningsplanen och i andra hand yrkar jag på avslag på klimatanpassningsplanen.

Jag var den enda som yrkade på återremiss. Jag var också den enda som yrkade på avslag på klimatanpassningsplanen och jag fick heller inget stöd från något annat parti. Sverigedemokraterna yrkade på bifall och röstade för att godkänna klimatanpassningsplanen vid voteringen.

Kalmar kommun kommer nu ha minst två personer som jobbar på heltid med denna klimatanpassningsplan. Helt absurt enligt min uppfattning.